Privacyverklaring – Huisartsenpraktijk Doorn – Doorn
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Doorn
Zonnehuis 6 3941 RB
Doorn

Privacyverklaring

Organisatie
Huisartsenpraktijk Doorn is een solopraktijk. In onze praktijk werken 7 personen die uw medische- en
administratieve gegevens zorgvuldig beheren. Wij zijn wettelijk verplicht een dossier van u bij te houden en
contractueel verplicht geaggregeerde gegevens aan te leveren aan de Zorggroep Unicum Huisartsenzorgen uw
Zorgverzekeraar voor kwaliteitsdoeleinden en financiële afwikkeling.

Welke gegevens leggen wij van u vast?
– Administratieve gegevens, waaronder uw naam, adres, geboortedatum, BSN-nummer, uw apotheek,
verzekeringsgegevens
– Van uw contacten die u hebt met de praktijk, denk aan uw huisartsbezoeken, visites, telefonische
gesprekken, leggen wij vast wat uw klachten zijn, en welke afspraken we hierover met u gemaakt
hebben.
– Voorgeschreven medicijnen
– Laboratoria uitslagen
– Brieven, verslagen van specialisten of andere behandelaars waar u geweest bent
– Röntgen uitslagen, of uitslagen van andere onderzoeken die hebben plaatsgevonden

Omgang met uw persoonsgegevens
Wie ontvangt deze gegevens, dan wel wie kan deze gegevens of een samenvatting ervan inzien
– Uzelf;
– De huisartsen van de praktijk die direct betrokken zijn bij de hulpverlening aan u, inclusief waarnemende
huisartsen van de praktijk tijdens afwezigheid van uw huisarts;
– Alle assistentes en praktijkondersteuners van de praktijk;
– Huisartsen van Unicum Huisartsen spoedpost hebben inzage in een samenvatting van uw dossier,
wanneer u een van deze huisartsenposten bezoekt, alleen als u hiervoor specifiek toestemming voor
hebt gegeven.
– De apotheek ziet uw voorgeschreven medicijn en uw administratieve gegevens
– De specialist ziet bij verwijzing de reden van verwijzen en evt. onderzoeksresultaten
– Enkele beheerders van het automatiseringssysteem Promedico-ASP die in opdracht van de praktijk
werkzaamheden uitvoeren.
– Zorgverzekeraar, als het gaat om de financiële afwikkeling van de zorg die aan u is gegeven, de praktijk
declareert rechtstreeks bij de zorgverzekeraar of via een Zorggroep als het gaat om programmatische
zorg als u bijv. Diabetes Mellitus patiënt bent of COPD hebt.
– Zorggroep Unicum Huisartsenzorg, voor financiële afhandeling van ketenzorgprogramma’s waaronder
Diabetes type 2 programma en COPD-programma

Al deze mensen hebben getekend voor geheimhouding. Het delen van deze gegevens is nodig om u zo goed mogelijke zorg te bieden.
Welke gegevens verstrekken wij aan wie, zonder vermelding van uw persoonsgegevens:
– Aantallen en percentages van verrichtingen van Ketenzorgprogramma’s, voor kwaliteitsverbetering aan:
Zorggroep Unicum Huisartsenzorg.
Deze gegevens zijn dan ook niet herleidbaar naar u als persoon.

Uw toestemming
Door u in te schrijven bij onze praktijk, gaat u akkoord met de manier waarop de praktijk uw gegevens verwerkt
zoals is beschreven in dit document. Ook verklaart u de privacy van andere betrokkenen d.w.z. patiënten en
zorgverleners te respecteren. Als we uw gegevens niet mogen delen voor (wetenschappelijke) onderzoeksdoeleinden, kunt u dit bij
ons aangeven.

Wij hebben vooraf uw expliciete toestemming nodig om een samenvatting van uw medische gegevens uit ons
systeem aan te bieden aan de artsen van Unicum Huisartsen spoedpost. Zodra u de huisartsenpost bezoekt is
deze samenvatting door de behandelend arts te raadplegen. Vraag de assistente hoe u deze toestemming aan
ons kunt geven. Uw toestemming voor deze gegevensuitwisseling kunt u op elk moment bij ons weer intrekken.

Technische maatregelen ter beveiliging van uw persoonsgegevens
Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen, worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde
(web)servers die zich in een beveiligde computerruimte in Doorn bevindt.
Alle dataverbindingen zijn beveiligd volgens wet- en regelgeving.

Bewaren van uw gegevens
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens vastleggen. In ieder
geval zolang u in onze praktijk staat ingeschreven. Wanneer u onze praktijk verlaat dan sturen wij, na akkoord
van uw nieuwe huisarts én u als patiënt, uw medische dossier naar hem/haar door via een beveiligde verbinding.
Na overlijden van een van onze patiënten, wordt het medisch dossier gearchiveerd en ten minste vijftien jaar
bewaard. Dagelijks wordt er een back-up gemaakt van ons automatiseringssysteem.

Patiëntenportaal: wat u zelf kunt doen?
− Wij adviseren u om zorgvuldig om te gaan met uw gebruikersnaam en wachtwoord.
− Als u een wachtwoord kiest, zorg dan dat dit niet gemakkelijk te raden is. Een wachtwoord wordt veiliger als
het een lang wachtwoord is, bijvoorbeeld een zin, en als er verschillende soorten tekens in staan.
− Zorg voor een goede beveiliging van de apparatuur die u gebruikt.
− Wij adviseren u om geen openbaar wifi te gebruiken.
− Laat uw laptop, tablet of telefoon niet automatisch verbinding maken met wifi, ook niet met de wifi thuis.
− Het is niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen of dit voor anderen mogelijk te
maken.

Wetenschappelijk onderzoek
De huisartsen van Huisartsenpraktijk Doorn werken mee aan wetenschappelijk onderzoek van de afdeling huisartsgeneeskunde van het UMC Utrecht. Hiermee wordt bijgedragen aan het verbeteren van de huisartsenzorg nu en in de toekomst. Dit betekent dat in Huisartsenpraktijk Doorn gegevens van de patiënten verzameld kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek. Dit gaat bijvoorbeeld om gegevens over gezondheidsklachten, medicijngebruik, laboratoriumuitslagen of ziektes. Dit soort gegevens staan in uw medisch dossier in de praktijk. Deze gegevens worden voor wetenschappelijk onderzoek op twee manieren verzameld:
1. Geanonimiseerd. Hierbij zijn alle persoonsgegevens zoals naam, geboortedatum, adres, BSN-nummer verwijderd. Dit betekent dat al tijdens de verzameling van de gegevens niemand kan zien over wie de informatie gaat. Ook bij verdere verwerking van de gegevens kan niemand weten van wie de gegevens zijn.
2. Niet geanonimiseerd. Niet geanonimiseerde verzameling van gegevens kan nodig zijn voor het onderzoeken van nieuwe diagnostiek of behandelingen. Bij deze studies is namelijk uw persoonlijke medewerking nodig. Bij dit soort studies doet u dan ook alleen mee nadat u goed geïnformeerd bent over de studie door uw huisarts en/of een onderzoeker. Daarna wordt uw uitdrukkelijke toestemming voor de verzameling van uw gegevens gevraagd. Zodra dan met uw toestemming de benodigde gegevens voor het onderzoek verzameld zijn, worden deze voor verdere verwerking in het onderzoek wel geheel ontdaan van uw persoonsgegevens.

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek?
Laat dit dan weten aan uw huisarts. Hij of zij zal dit in uw gegevens registreren waardoor uw gegevens
niet verzameld worden voor onderzoek.

Mocht u geen bezwaar hebben tegen anonieme verzameling van uw gegevens, maar u wilt niet
persoonlijk benaderd worden voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek dan kunt u dit ook laten
weten aan uw huisarts.

Informatie over de manier van verzamelen van uw gegevens, en over wetenschappelijke onderzoeken
die momenteel worden uitgevoerd door de afdeling huisartsgeneeskunde van het UMC Utrecht vindt u
op Julius Huisartsen Netwerk – Privacy.

Klachtenprocedure van onze praktijk
Wij hanteren een klachtenprocedure in de praktijk, deze vindt u hier.

Recht op inzage en rectificatie of verwijdering
U hebt het recht om inzage te krijgen in uw dossier. Als u hiervan gebruik wilt maken, dan kunt u dat aangeven
aan uw huisarts. Mocht u van mening zijn dat bepaalde gegevens niet correct zijn, en deze wilt laten wijzigen of
verwijderen, overlegt u dit met uw huisarts